Handelsbetingelser

Forsendelse, Betaling og Retur

Fragtpriser

Forsendelse til kunder i Danmark er inkluderet for ordre over kr. 595,00.

Forsendelse

Den forventede leveringstid vises i betalingsprocessen. Lager varer vil blive sendt inden for 2-7 arbejdsdage efter bestilling. Hvis en vare ikke er på lager, vil du blive kontaktet for yderligere leveringsoplysninger.

Pakker leveres normalt af GLS. Posters trykkes on demand og sendes direkte fra trykkeriet.

Returpolitik

Hvis du ikke er tilfreds med dit køb, kan du returnere ubrugte varer inden for 30 dage til en erstatning eller en refusion.

VIGTIG! Returnerede plakater accepteres kun, hvis de ikke er blevet brugt.

Retur

Når du returnerer den købte plakat, skal du vedlægge en kopi af den oprindelige faktura samt oplysninger om, hvorvidt du vil bytte varerne, eller du vil have pengene tilbagebetalt. Hvis du ønsker en refusion af penge, skal vi også have din bankregistrering og kontonummer for pengeoverførslen. Bemærk venligst at fragtomkostningerne ikke refunderes.

Returnerede varer håndteres i den rækkefølge, vi modtager dem. Hvis du ikke har modtaget udskiftningsemnet eller hørt fra os inden for 14 dage, bedes du kontakte os for at få afklaret.

BEMÆRK: Varer, der returneres på COD-vilkår (Kontant ved levering) accepteres ikke.

Bytteret

Hvis du ønsker at bytte til en anden plakat, betaler martinpop.dk ikke fragtomkostningerne for den anden forsendelse.

Alle ordrer afsendes fra Danmark. Eventuelle importafgifter og afgifter opkræves, når pakken er nået til destinationslandet, og disse gebyrer skal betales af pakkemodtageren. Desværre har vi ingen kontrol over disse afgifter, da toldpolitikken varierer fra land til land. Hvis du har spørgsmål vedrørende toldafgifter, anbefales det at kontakte din lokale toldkontor.

Krav

Kravene vil blive behandlet i overensstemmelse med dansk lovgivning som giver dig en 24 måneders garanti på alle varer. Denne garanti betyder, at du som kunde kan gøre krav på mangler og fejl i den købte op til en periode på 24 måneder efter købet. Det er imidlertid en forudsætning, at fejlene ikke er forårsaget af misbrug af produktet eller anden skadevoldende adfærd. Kravet skal ske inden for en rimelig tid, efter at du har registreret defekten eller fejlen.

At være kunde kan du kræve et nyt produkt, forudsat at kravet er berettiget, at udvekslingen af ​​produktet ikke vil medføre urimelige omkostninger for Hornslethposters.com, og at kravet på anden måde er muligt at opfylde. Hvis produktet ikke kan erstattes, har du ret til en refusion af penge.

Links

Mit websted martinpop.dk kan indeholde links til andre hjemmesider uden for vores kontrol. Martinpop.dk kan ikke tage ansvar for nogen af ​​de linkede hjemmesider eller deres indhold. Jeg tilbyder udelukkende disse links som yderligere information til mine besøgende.

Farver

Vi kan ikke garantere, at farverne på martinpop.dk er en 100 procent gengivelse af farverne på mine originale produkter. Udseendet af farverne kan variere lidt, afhængigt af den specifikke computeropsætning.

Betaling

Vi accepterer MobilePay, VISA, American Express og MasterCard.

Alle priser er inklusive moms (hvis relevant) til den sats, der passer til modtagelseslandet, hvor i EU, og er korrekte på tidspunktet for indtastning af informationen på systemet. De samlede omkostninger ved bestillingen er prisen på de bestilte varer plus leveringsafgiften. Du vil kun blive opkrævet, når varerne er afsendt til leveringsadressen.

Den faktiske pris, der opkræves til udenlandske kunder, vil blive underlagt den valutakurs, der anvendes af kundens kredit- eller betalingskortfirma. Kunder uden for Danmark er også ansvarlige for importtold, kvoter, tilladelser, produktrestriktioner og andre lokale krav. Du rådes til at kontrollere de seneste gældende lokale krav, før du bestiller.

__________

Shipping, Payment & Returns

Freight prices – Posters:

Shipping to customers in Denmark is included.
Shipping to customers in other countries: DDK 50 kr

Shipping

The expected delivery time is shown in the payment process. Stock goods will be sent within 2-7 working days after ordering. If an item is not in stock, you will be contacted for further delivery information.

All parcels will be delivered by GLS.

Return policy

If you are not satisfied with your purchase, you may return unused items within 30 days for a replacement or a refund.

IMPORTANT! Returned posters will only be accepted if they have not been used.

Return

When returning the purchased poster you need to enclose a copy of the original invoice as well as information whether you want the item(s) replaced, or you want your money refunded. In case you want a money refund, we would also need your bank registration and account number for the money transfer. Please note that freight costs will not be refunded.

Returned items will be handled in the order we receive them. If you have not received the replacement item or heard from us within 14 days, please contact us for clarification.

NOTE: Items returned on COD terms (Cash on Delivery) will not be accepted.

Exchange

If you wish to exchange to another poster, martinpop.dk will not pay the freight costs for the second shipment.

All orders are shipped from Denmark. Any import duties and taxes are charged once the parcel has reached the destination country and these charges must be paid by the recipient of the parcel. Unfortunately, we have no control over these charges as customs policies vary from country to country. If you have any questions related to customs charges you are advised to contact your local
customs office.

Claims

Claims will be handled in accordance with Danish legislation. Gives you a 24 months warranty on all merchandise. This warranty means that as a customer you can make claims on defects and faults of the purchased up to a period of 24 months after the purchase. However, it is a precondition that the errors have not been caused by misuse of the product or any other harming conduct. The claim must be made within a reasonable time after you have registered the defect or fault.

Being the customer you can demand a new product, provided that the claim is justified, that the exchange of the product will not cause unreasonable costs for martinpop.dk, and that the claim in any other way is possible to fulfil. If the product cannot be replaced, you will be entitled to a money refund.

Links

My website martinpop.dk may contain links to other websites beyond our control. martinpop.dk cannot take responsibility for any of the linked websites or their contents. I exclusively offer these links as additional information to my visitors.

Colours

We can not guarantee that the colours shown on martinpop.dk are a 100 per cent reproduction of the colours of my original products. The appearance of the colours may vary slightly, depending on the specific computer setup.

Payment

We accept MobilePay, VISA, American Express and MasterCard.

All prices are inclusive of VAT (where applicable) at the rate appropriate to the country of receipt, where within the EU, and are correct at the time of entering the information on to the system. The total cost of the order is the price of the products ordered plus the delivery charge. You will only be charged once the goods have been despatched to the delivery address.

The actual price charged to overseas customers will be subject to the exchange rate applied by the customer’s credit or debit card company. Customers outside Denmark will also be liable for any import duty, quotas, permits, product restrictions and other local requirements. You are advised to check latest applicable local requirements before placing an order.